You are currently viewing “मगर भाषा” लाई भाषा आयोगले प्रदेश स्तरिय सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा प्रदेश न: ४ र ६

“मगर भाषा” लाई भाषा आयोगले प्रदेश स्तरिय सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा प्रदेश न: ४ र ६

“मगर भाषा” लाई भाषा आयोगले प्रदेश स्तरिय सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा प्रदेश न: ४ र ६ मा अनि प्रदेश न : १, ३, र ५ भित्र पहिलो चरणमा सरकारी कामकाजको निश्चित कार्य र क्षेत्रका लागि मान्यता पाउने गरि “मगर” भाषालाई सिफारिश गरेको देखिन्छ।

Leave a Reply